در محکومیت دولت سوئد برای آزادی حمید نوری و باجگیری آشکار رژیم اسلامی

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

روز شنبە ١٥ ژوئن ٢٠٢٤، نخست وزیر سوئداولف یالمار کریسترسون” (از حزب راست مودرات) ، طی بیانیەای خبر آزادیحمید نوری دادیار زندان گوهردشت کە در سوئد بە حبس ابد محکوم شدە بود را اعلام کرد. نامبردە در بیانیەاش اعلام کردیوهان فلودروس شهروند سوئیدی کە از اپریل ٢٠٢٢در ایران بە سر می برد و با مجازات اعدام روبرو شدە بود و همچنین سعید عزیزی شهروند دوتابعیتی ایرانی_سوئیدی کە در نوامبر ٢٠٢٣ دستگیر شد ، در پروازی بە سمت سوئد در حرکتند“. همزمان حکومت اسلامی هم اعلام کردحمید نوری آزاد شدە و تا ساعاتی دیگر بە ایران می رسد“. چند ساعات بعد حمید نوری در فرودگاە تهران پیادە شد و با تاج گلی برگردن مورد استقبال همکاران جنایت پیشە خود قرار گرفت.

حمید نوری در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ کە در آن هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی بە فرمان جنایتکارانە خمینی و توسطکمیتە مرگ” به جوخەهای اعدام سپرده شدند، با نام مستعارعباسیدادیار زندان گوهردشت بودە است. زندانیان نجات یافتە از زندان گوهر دشت و خانوادە بازماندەگان زندانیان اعدامی شهادت دادند کە حمید نوری دادیار و همکارناصریاندر این زندان بودە کە کشتار گستردە زندانیان سیاسی در آن صورت گرفتە است.

حمید نوری روز شنبە ٩نوامبر ٢٠١٩ با پرواز تهران _ استهکلم در فرودگاەارلانداوارد سوئد شد . دادسرای سوئد حکم بازداشت موقت نوری را صادر کرد . نوری در ٩٠ جلسە محاکمە با حضور شاهدان، خانوادە جانباختگان و زندانیان سیاسی با استفادە از وکیل مدافع و هیئت منصفە محاکمە شد. سرآنجام در ١٤ ژوئیە ٢٠٢٢ دادگاە بدوی منطقەای استهکلم بە دلیل شرکت حمید نوری در اعدامهای گستردە مخالفین و زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ١٣٦٧ حکم زندان ابد برای نامبردە را صادر کرد. دادگاە بدوی و تجدیدنظر سوئد هم این حکم را تآئید و این جنایتکار بە حبس ابد محکوم شد.

آزادی امروز حمید نوری ، دادیار سابق قتلگاە گوهردشت در میان بهت و ناباوری افکار عمومی ، موجی از اعتراض و نارضایتی در صفوف فعالین سیاسی ، نهادهای حقوق بشری و انساندوست در کشور سوئد، بویژە در میان ایرانیان و خانوادە قربانیان دست این جنایتکار و رژیم اسلامی حامی آن بە همراە داشتە است. همزمان این نارضایتی ها، با محکومیت دولت راست سوئد و شخص نخست وزیر آناولف کریسترسون  در این معاملە کثیف نیز توآم شدە است.

نهاد قضایی سوئید بە درست حمید نوری را بە اتهام فرمان قتل عام زندانیان سیاسی بە جنایت علیە بشریت با حکم زندان ابد محکوم کرد. این حکم دست آورد بزرگی برای جنبش دادخواهی ، علیە جنایت و انسان کشی بود، کە با فداکاری زیاد ایرانیان معترض ، مبارز و آسیب دیدە از جنایت های جمهوری اسلامی و همچنین وکلای جسور ، قاضی و دادستانهای انساندوست و مدافع حقوق انسان در محاکمات طولانی و نفس گیر بادادیارقاتل و کارکشتە جمهوری اسلامی حاصل شد. افکار عمومی سوئد و مردم مترقی در اروپا ، جهان و ایران، این محاکمە را اقدامی بی سابقە در حیات جمهوری اسلامی بە حساب آوردند و آنرا ستایش کردند. محکومیت نوری بە درست در افکار عمومی، بە محاکمە حکومت قاتل و سرکوبگر اسلامی در تاریخ محسوب شد و بعنوان یکی از محاکمات درخشان  قرن بیست و یکم علیە رژیمی جنایتکار حاکم بر ایران ماندگار خواهد بود و بە آسانی از اذهان حذف نخواهد شد.

اما نهاد اجرایی سوئد و در راس آن نخست وزیرمعاملەگر این کشور کە نمایندە کلان سرمایەداران است ، بە بهانە آزادی دو شهروند بیگناه سوئدی کە جرم آنها تنها سفر بە ایران بودە و بدون هیچ دلیل و مدرکی دستگیر وجهت باجگیری از دولت سوئد، زندانی و یکی از آنها بە جاسوسی و اعدام محکوم شده بود، با جنایتکاری کە دستش بە خون دهها و صدها انسان مبارز و آزادیخواه الودە بودە و در دادگاهی معتبر با حضور قاضی ، وکیل ، هیئت منصفە و شاهد و مدرک غیرقابل انکار در ارتکاب بە جرم، نامش بە زشتی بعنوان معاملەگری کثیف و دهن کچی بە قوانین دمکراتیک این کشور در تاریخ ثبت خواهد شد. نخست وزیر و قوە اجرائیە سوئد ، عدالت و انساندوستی این کشور را کە محصول مبارزە طولانی طبقەکارگر و جبهە چپ و آزادیخواە آن است را، در راە اهداف سیاسی و اقتصادی سرمایەداران ، حزب و طبقەای کە آنرا نمایندگی میکند، در بارگاە رژیم تروریستی و انسان کش جمهوری اسلامی قربانی کردند.

البته این نخستین بار نیست که یک دولت اروپائی وارد چنین معامله ناروائی با رژیم اسلامی می شود. آزادی حمید نوری در سوئید، دومین مورد در طول یک سال است کە کشورهای اتحادیە اروپا بعد از آزادیاسداللە اسدیدیپلمات _ تروریست جمهوری اسلامی توسط دولت بلژیک در ژوئیە ٢٠٢٣بعنوان هدیە باجگیری تقدیم حاکمان آدمکش ایران میکنند کە عملآ دست رژیم اسلامی را در ترور، آدم ربایی شهروندان کشورهای غربی و باجگیری در اروپا و خارج از مرزهای ایران بازتر میگذارد.

پیشازایننیزدولتهایآمریکا،آلمان،نیزباتمکینبهگرونگانگیریجمهوریاسلامی،جنایتکارانیراکهدردادگاههایاینکشورهامحاکمهومحکومشدهبودند،درقبالآزادیشهروندانیازاینکشورها  که با اتهامات ساختگی به گروگان گرفته شده بودند را به جمهوری اسلامی تحویل دادند. کار به جائی رسید که حتی دولت انگلستان برای آزاد نازنین ساغری رسما باج نقدی به رژیم ایران پرداخت.  تمکین این دولتها و از جمله دولت سوئد به خواست جمهوری اسلامی ، این واقعیت را نشان می دهد که آنها بقای جمهوری اسلامی را  به حال مصالح امروز و فردای خود مفید می دانند و از اینرو سرکشی های وی را هم تحمل می کنند . سران اتحادیه اروپا و دولت آمریکا بارها اعلام کرده اند که هدف آنها از اعمال فشار بر رژیم ایران، نه تغییر آن بلکه تغییر رفتار آن است. کسی صحنه مشمئز کننده حضور دسته جمعی زنان کابینه دولت سوئد با حجاب اسلامی را در حضور سران جمهوری اسلامی در تهران از یاد نبرده است، آنهم در شرایطی که زنان شجاع و آزاده ایران حجاب اجباری از سر بر می داشتند و از همان هنگام مقدمات آغاز جنبش انقلابی زن، زندگی ، آزادی، در شرف تکوین بود

اکنون وظیفە ایرانیان آزادیخواە ، نیروهای مترقی و سوسیالیست ، جبهە چپ و طرفدار اجرایی عدالت قضائی در کشور سوئد است ،علیە این اقدام نامشروع ، غیرانسانی و غیراخلاقی حکومت دستەراستی سوئد در معاملە با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و آزادی قاتلی کە در دادگاە این کشور بە جرم جنایت علیە بشریت محکوم شدە بود، صدا و اقدام متحدانە خود را سازمان دهند و بە اعتراض و اقدام مشترک همت گمارند.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net