دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آتنا فرقدانی، نقاش و کارتونیست را به شش سال زندان محکوم کرد

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net