دیالکتیک طبیعت

فردریش انگلس

Print Friendly, PDF & Email

کتاب حاضر مجموعه چندين مقاله انگلس در مورد رابطه علوم و اصول ديالکتيک يا به بياني ديگر، بررسي علوم و کشف و اثبات اصول ديالکتيک است. البته بايد توجه داشت که چه بسا مسائلي علمييي در قرن نوزده که در اين کتاب مطرح شده است به دليل پيشرفت علوم اکنون جز مسائل بديهي قرار گرفته باشد، اما اين مسئله نه تنها از بحث کتاب نميکاهد که بر درستي اصول ديالکتيک نيز صحه ميگذارد. قبل از شروع کتاب توضيح نکاتي چند ضروري است: در کتاب حاضر پاورقيهايي به چشم ميخورد که بر سه دستهاند: .۱ پاورقيهايي نوشته خود انگلس که در آخرآنها توضيح داده شده است. .۲ پاورقيهايي که به ندرت و برحسب ضرورت از سوي مترجم آمده است و با علامت «م» مشخص شدهاند.

کتاب در فرمت پی دی اف

 

فردریش انگلس
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net