شماره ١١۹ ماهنامه کارگری

Print Friendly, PDF & Email

یکی از معضالت کارگران ایران فقدان ایمنی در محیط کار و ریسک باالی مواجه شدن کارگران با سوانح حین کار میباشد. این واقعیت سبب شده که هر روز تعدادی از کارگران رنجدیده ما یا به شدت مصدوم و یا حتی به مسلخ مرگ کشیده شوند. به این ترتیب تحت شرایط ظالمانه ای که سرمایه داران حاکم به کمک رژیم جمهوری اسالمی در محیط های کاری آفریده اند، کارخانه ها و کارگاه ها در ایران هر چه بیشتر به مسلخ گاه کارگران و نه یک محیط امن برای کسب معیشت تبدیل شده اند. 

نشریه ماهنامه کارگری را همینجا در فرمت پی دی اف بخوانید

 

نشریه ماهنامه کارگری
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net