شماره ١۰۴۹ کار

نشریه کار

Print Friendly, PDF & Email

قدرتهای امپرياليست جهان برای پيشبرد و تحقق سياست و اهداف خود و در اسارت نگهداشتن ملتهای اسير و عقبماندهتر جهان سرمايهداری از روشها و تاکتيکهای بسيار متنوع نظير اشغال نظامی مستقيم، کودتاهای نظامی، “انقلاب”های رنگی، روشهای بهظاهر قانونی پارلمانی، حمايت از دولتهای استبدادی و فاشيست، اشاعه و تقويت ايدئولوژیهای فاشيستی و مذهبی، دولتها و گروههای مذهبی و اسلامگرا از نمونه خاورميانه، وعده آزادی و دمکراسی بهقصد فريب مردم ناآگاه و بديل سازیهای رنگارنگ در شرايط بحرانی يک کشور استفاده میکنند

نشریه کار را همینجا در فرمت پی دی اف بخوانید

نشریه کار
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net