شماره ٢٢٣ رنجبر

نشریه رنجبر

Print Friendly, PDF & Email

نسل کشــی اســرائیل در ســرزمین تاریخــی فلســطین بــا هــدف قتــل یــک ملــت، خیزشــی تــودهای در سراســر جهــان علیــه سیاســت صهیونیسـتی گرایـش راسـت حاکـم در اسـرائیل بــر پــا کــرده اســت. فلسـطینیان غــزه و نیروهــای مســلح چنــد ســازمان چــپ و دموکراتیــک ملــی و اســامی چنــان توفانــی را شــبانه در هفتــم اکتبـر بـا شـبیخون خـود بـه مناطـق اشـغالی بـر پـا کردنـد کـه پایـه هـای حکومـت نتانیاهـو را بـه لــرزه در آورد.

نشریه رنجبر را همینجا در فرمت پی دی اف بخوانید

نشریه رنجبر
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net