طبقە کارگر و اول ماە مە

حسن رحمان پناە

Print Friendly, PDF & Email

از اوایل دهە ١٨٨٠ خواست “کاهش ساعت کار، بدون کاهش دستمزدها” بە یکی از مطالبات محوری در میان تشکل های کارگری و گروه های فعال در این عرصە در بیشتر نقاط دنیا تبدیل شد. کارگران مجبور بودند ١٢ تا ١٤ ساعت بە کار ادامە دهند، بدون اینکە این فعالیت بیشتر با دستمزد و حقوق بیشتری همراه باشد. در این میان جنبش کارگری آمریکا کە در دوران شکوفایی، رشد و رزمندگی خود بود، همچون پیشا هنگ این مبارزات ظاهر شد و با قطعیت بە پیگیری تحمیل خواست هشت ساعت کار بە کارفرمایان و تصویب قوانینی در این رابطە از سوی دولت ایاالت متحده آمریکا و بە رسمیت شناختن این حق شدند.

لینک کوتاه:
کتاب در فرمت پی دی اف

حسن رحمان پناە
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net