فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: جنایات رژیم “طناب و دار” راهمصدا با اعتراض و اعتصاب در کردستان و سراسر ایران پاسخ دهیم!

Print Friendly, PDF & Email

 

بدنبال اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در روز سه شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲،  سحرگاه  امروز دوشنبە نهم بهمن ماە رژیم جنایتکار اسلامی در زندان قزل حصار کرج، محسن مظلوم ۲۸ سالە اهل مهاباد، پژمان فاتحی ۲۸ سالە اهل کامیاران، وفا آذربار ۲۹ سالە اهل بوکان، هژیر فرامرزی ۲۹ سالە اهل دهگلان را اعدام کرد و این در حالی است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دیگر به بهانه های واهی و زیر شکنجه های قرون وسطایی در زیر تیغ حکم اعدام قرار دارند.

اگر چه حربه زندان، شکنجه، کشتار و اعدام با عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی عجین است، اما در دوره  اخیر تنها حربه رژیم برای به عقب راندن توده های معترضی است که عزم به خلاصی از رژیم دارند. جمهوریطناب و دارکه  با بحران های عمیق و همه جانبه دست و پا می زند در موقعیتی گرفتار آمده است که برای بقای خود نیاز دارد هر روز برای طناب های بقایش دنبال گردن بگردد. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به خیال خود می خواهد از این طریق جامعه را مرعوب کند. اما این حربه و سیاست رژیم نیز از قبل با شکست روبرو شده است. روند رو به گسترش اعتصابات کارگری، فریاد رسای کارگران فولاد در خیابان های اهواز، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زن و بیانیه های ده ها تشکل کارگری، دانشجویی، مدنی و نویسندگان و علیه اعدام و اعتراضات  و تظاهرات ها و همایش ها بیانگر آن است که کارگران و توده های مردم ایران مرعوب ماشین سرکوب و کشتار این رژیم نمی شوند.

کارگران و تودەهای محروم و رنجدیدە ایران!

رژیم هار سرمایەداری جمهوری اسلامی با این اعدام های وحشیانە تمامی آزادیخواهان و مبارزین را نشانە گرفتە است. باید متحدانە این ماشین قتل و آدمکشی را متوقف کرد. عمر ننگین این رژیم فاسد و جنایتکار بپایان رسیدە، نباید اجازە داد کە بر تعداد خانوادەهای داغدیدە افزودە شود. ماشین اعدام و بربریت اسلامی را باید متحدانە متوقف کرد.

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست ضمن محکوم کردن این اعمال جنایتکارانە رژیم، از همه انسان های مبارز و حق طلب  در سراسر ایران، می طلبد که علیە این جنایت رژیم اسلامی به هر شکل ممکن به اعتراض برخیزند.  ما خود را همراه همه نهادها و تشکل های مدنی، دانشجویی و دادخواه و کمیته های محلات در کردستان که فراخوان اعتراض و اعتصاب عمومی داده اند، می دانیم  و بر این باوریم که تنها راە متوقف کردن ماشین آدمکشی رژیم اسلامی، اعتراض عمومی و متحدانه همه ما است. 

پاسخ ما به جنایات و اعدام های رژیم، عزم بیشتر ما برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است. مجازات اعدام باید لغو و همه زندانیان سیاسی باید آزاد گردند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

نهم بهمن ۱۴۰۲ بیست و نهم ژانویه ۲۰۲۴

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگریحکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net