فرونشست زمین در اصفهان ۴۰ مدرسه را از مدار خارج کرد 8211; آموزش و پرورش استان: هنوز خبری از بودجه نیست

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net