مبارزە طبقاتی در فرانسە

کارل مارکس

Print Friendly, PDF & Email

مگر در خطابه نخست پيش بينی نشده بود که اگر جنگ دفاعی آلمان در مقابل لوئی بناپارت به انحراف بگرايد و به صورت جنگی برای فتح و غلبه بر ضد مردم فرانسه درآيد، تمامی مصائبی که پس از جنگهای موسوم به جنگهای رهايی بخش بر سر آلمان آمد (١) با شدتی تازه دوباره ظاهر خواهند شد؟ آيا نه اين بود که بيست سال ديگر زير سلطه بيسمارک در آمديم، و به جای تعقيب و بازداشت ” دماگوگ” ها يا مردم فريبان (٢)، گرفتار قانون مقررات اضطراری و تعقيب و مجازات سوسياليست ها شديم، با همان حد از خودسری پليسی، و با عين همان شيوه های نفرت انگيز تعبير و تفسيرهای (دلخواسته) از قانون؟

برای خواندن کتاب، بە لینک زیر مراجعە کنید

مبارزو طبقاتی در فرانسە

 

کارل مارکس
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net