محیط زیست قربانی دیگر جمهوری اسلامی

رادیو پیام کاندا

Print Friendly, PDF & Email

شواهد عینی نشان می‌دهد کە جمهوری اسلامی ایران، محیط زیست را بە نابودی کشاندە، تبعاد سیاست‌های جنایت‌کارانەی این رژیم، بە عینی در زندگی ساکنان جامعە، مشاهدە می‌شود. مردم از ترس، راە مهاجرت را در پیش می‌گیرند و ….

رادیو پیام کاندا
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net