ممانعت از مرخصی درمانی نسرین جوادی

سایت پیام

Print Friendly, PDF & Email

پس از گذشت ششصد روز از زندانی شدن کارگر بازنشسته نسرین جوادی، بار دیگر با مرخصی درمانی او مخالفت شد.

اتهام نسرین دفاع از حقوق کارگران و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سال ۹۸ در مقابل مجلس رژیم است. به گفته برخی از هم بندیهای نامبرده ،او با ۶۷ سال سن و تنی رنجور، مقاوم و استوار در برابر ستمگران ایستاده و همین پایداری و ایستادگی، حس انتقام جویی از نسرین جوادی را از سوی دادستانی و بازجویان به چنان درجه ای رسانده است که هر بار با مرخصی درمانی او مخالفت کرده اند. حکومت از نسرین و همه کارگران آگاه وحشت دارد. البته که طبیعی است حکومتی که سنگ بنایش سازماندهی بردگی کارگران و زنان و به خون کشیدن اعتراضات نوجوانان و جوانان باشد از کارگر و معلم و زن و جوان آگاه و معترض وحشت داشته باشد.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net