نقش سوسیالیست‌ها در جنبش کارگری

مازیار رازی

Print Friendly, PDF & Email

نقش سوسیالیست‌ها در جنبش کارگری، بە طور کلی و بەطور اخص در ایران، و با توجە بە ضرباتی کە تابحال خوردەایم، باید اهداف کوتاە مدت را پیدا کرد. این اهداف، بە معنای دخالت در مسائل روزمرە مردم است و الزامأ مسائل بلند مدت سوسیالیستی را بیان نمی‌کند

مازیار رازی
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net