ویرانی سامانۀ بهداشت

Print Friendly, PDF & Email

تنها در مدرسه نیست که جداسری فرمان می راند، گسست میان نخبگان نیز بهداشتِ همگان را به خطر می اندازد. صنعت [دارو سازی] بیشتر به درآمدش می پردازد تا فراهم آوردن داروهای اساسی. پزشکان به سوی بیمارستانهای خصوصی روانه اند، جایی که توانفرسایی کمتر و درآمد بیشتری دارند بیمارستانهایی که تا ۹۰ درصد تامین مالی شان از سرمایه های دولتی است. و بیماران معمولی ؟ اینان یا به درمانگران بیگانه ای که در وضعیت [کاری] شکننده ای قرار دارند (مقالۀ « خارجی و در موقعیتی شکننده…. اما پزشک» در همین شماره) و یا به (…)


2024/03

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net