پیشرو – دوره پنجم شماره ٦

پیشرو

Print Friendly, PDF & Email

در همیــن حــال ارتــش ترکیــه حمــات خــود را در مناطــق تحــت کنتــرل حکومــت اقلیــم کردســتان نیــز تشــدید کــرده اســت و طــی روزهــای اخیــر دههــا بــار ایــن منطقــه مــورد حمــات هوائــی و زمینــی قــرار داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بخشــهای وســیعی از شــمال اقلیــم کردســتان در اشــغال دولــت ترکیــه اســت. ایــن حمــات کــه بــه بهانــه وجــود نیروهــای پ کا کا در ایـن منطقـه صـورت مـی گیـرد، موجــب مــرگ و مجــروح شــدن شـماری از مـردم منطقـه، نابـود کــردن محیــط زیســت و حیــات
وحـش و کشـتار دامهـای مـردم شــده اســت.

نشریه را در متن پی دی اف بخوانید

نشریه پیشرو
0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net