اقلیت و اکثریت حزبی، مشروعییت از آن کیست؟

  🦯:امیر اسماعیل پور در حاشیە قرار کنگرە منشعبین بیانیە مشترک کمیتە موقت رهبری حزب ،…