در دفاع از کومه له – سازمان کردستان حزب کمونیست ايران

   حميد رحمانپور  اخیرا جریان های متعدد طيف حکمتيست با سواستفاده از تشنجی که رفقای کميته…