سرکوبگر خسته، جنبش پویا – طبقه کارگر خواستار تغییر بنیادی است

سعید جهانگیری آري آري زندگي زيباست زندگي ، آتشگهي ديرنده پابرجاست گر بيفروزيش ، رقص شعله…