پاسخی به رفیق هلمت احمدیان در باره مسائل مورد اختلاف

در چند روز گذشته نوشته ای از رفیق هلمت احمدیان را تحت عنوان: ” بدیل جدید و وارونه نمایاندن واقعیات سیاسی تشکیلاتی، در حاشیه اظهارات...