تجمع اعتراضی پرستاران ارومیه

جمعی از پرستاران بیمارستانهای ارومیه روز دوشنبه 20 مرداد ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود و همچنین  چندین ماه دستمزد معوقه خود مقابل...